Pátek 10.4.2020
Svátek má
-a a+

PRO REGISTROVANÉ ZÁKAZNÍKY SLEVA 10% REGISTRUJTE SE ZDE

Obchodní podmínky (e-shop)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.sklenarstvinonstop.cz, jehož provozovatelem je společnost SKLENÁŘSTVÍ NONSTOP plus s.r.o., se sídlem Holečkova 875/55, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 24236683, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 201182. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
7. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY, EXPEDIČNÍ LHŮTY A PŘEPRAVNÉ

1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti informován telefonicky nebo e-mailem.
2. Cena za balné činí 399 Kč bez DPH. Cena závisí také na rozměrech a hmotnosti skel. Dále bude připočtena aktuální cena přepravce za poštovné. O konečné částce za balné a poštovné bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem. V případě, že nebude možné zabalit skla za částku 399 Kč bez DPH, bude zákazník informován o jiné částce za balné.
3. Dodání skel až k Vám domů již do cca 5 pracovních dnů. V případě, že nebude možné dodat (vyzvednout) skla do cca 5 pracovních dní, bude zákazník informován o jiném termínu.
4. Platba bude provedena převodem na bankovní účet prodávajícího. Prodávajícím bude vystavena zálohová faktura na předplatbu 100% z celkové částky včetně přepravy.

4. REKLAMACE

1. Po doručení zásilky (balíku) přepravní službou, je nutné balík pozorně prohlédnout, zda není někde vizuelně poškozen, poté ihned balík otevřít a zkontrolovat, zda zboží (sklo) vevnitř není poškozeno. To vše je nutné udělat ještě před podpisem převzetí! Pokud bude poškozen balík nebo zboží, je třeba to ihned napsat přepravci do jeho dokumentů o předání. V případě, že je poškozen balík, ale zboží je v pořádku, je nezbytné tuto skutečnost napsat přepravci do dokumentů, ale zboží můžete převzít. V případě, že je poškozeno zboží uvnitř balíku, balík nepřebírejte! Pokud tak neučiníte a poškozené zboží či zboží nezkontrolované převezmete, přepravce ani naše firma Vám neuzná reklamaci na poškození skla.
2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu eshop.sklenarstvinonstop.cz. „Reklamační řád“ je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
4. Kupující je povinen bez zbytečných odkladů o případných závadách a nedostatcích prodávajícího informovat. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit doklad od zakoupení zboží. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Zákazník nemá nárok na více náklady spojené s platnou reklamací.
Poznámka:
Reklamační podmínky jsou dostupné v obecných informacích o sklech na úvodní stránce.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Právo odstoupit od kupní smlouvy lze uplatnit za předpokladu, že zboží bude zcela nepoškozené a bude vráceno prodávajícímu včetně veškerého příslušenství. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
2. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
3. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ, ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu smmoto.cz. V závislosti na změně příslušných právních norem si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na svých internetových stránkách.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného a balného) uvedenou v katalogu produktů, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 30. dubna 2016

© 2015 Sklenářství nonstop